ใครมีที่ดินเปล่าควรทำตามวิธีทั้ง9ข้อนี้

เรื่องควรรู้ของคนมีที่ดินเปล่า ก่อนเสียให้คนอื่น

ที่ดินในป ร ะ เ ท ศไ ท ย ไม่ว่าจะเป็นที่ดินประเภทไหน ห่างไกลเท่าไหร่มักมีราคาที่ค่อนข้างสูงกันทั้งนั้น เพราะที่ดินนี่แหละที่สามารถเป็นมรดกตกทอดไว้ให้ลูกหลานในวันหน้า หรือสามารถเพิ่มกำไรได้อ ย่ า ง มหาศาล ดังนั้นใครที่มีที่ดินควรจะดู แ ล รั ก ษ า และต้องรู้ 9 ข้อที่เราจะมาบอกกันในวันนี้ เพื่อประโยชน์สู ง สุ ด ต่ อ ตั วคุ ณเองนะคะ

ข้อ แรก

ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้วแล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างต่ำ

ข้อ สอง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า นละแวกใกล้เคียงหรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินของตนเองได้

ข้อ สาม

ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชํารุดเสียหายหรือหายไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ เพราะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

ข้อ สี่

หากมีเหตุการณ์หลักหมุดที่เราปักเอาไว้หาย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินทำในขั้นตอนถัดไป

ข้อ ห้า

ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพราะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

ข้อ หก

หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินของเรา ให้พูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะทําการเช่าหรือทําการซื้อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ควรที่จะให้ออกจากที่ดินบริเวณของเราได้ ในทันที

ข้อ เจ็ด

ควรล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกําหนดอาณาเขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

ข้อ แปด

ควรแสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินของสาธารณะ

ข้อ เก้า

ควรสังเกตร่องรอยการเ ดิ น ผ่ า นหรือเป็นทางรถ เพราะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า นที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

ใครที่มีที่ดินควรทำตาม 9 ข้อนี้เลย เพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวเองนะคะ

แหล่งที่มา 108archeepparuay

Facebook Comments